سمینار بدر تک الکتریک

SEMINAR BADR Tech Electric

سمینار بیتزر

seminar Bitzer

سمینار ساب کول

SEMINAR SAB COOL 5

سمینار گرین

Seminar green 7

سمینار آبتین

سمینار آبتین

سومین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

سومین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی (ETEC)

چهارمین کنگره تخصصی واولین کنگره بین‌المللی ساخت

بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

چهارمین کنگره تخصصی واولین کنگره بین‌المللی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

بررسی کاهش مصرف انرژی در سیستمهای تهویه مطبوع در

جلسه مرکز فناوری مدیریت بارهای سرمایشی و گرمایشی

لزوم صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی در سیستم‌های تهویه مطبوع

گزارش سمینار آموزشی سیستم‌های ذخیره‌ساز سرمایش

پژوهشگاه نیرو

گزارش سمینار آموزشی سیستم‌های ذخیره‌ساز سرمایش پژوهشگاه نیرو

گزارش همایش تهویه و بهداشت صنعتی

گزارش همایش تهویه و بهداشت صنعتی

همایش انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران

همایش انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران

اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

گردهمایی بزرگ مهندسان ساختمان کشور

گردهمایی بزرگ مهندسان ساختمان کشور