کتاب سال تاسیسات 91-90

کتاب سال 90
کتاب سال 90
کتاب سال 90
کتاب سال 90

فصل1: استانداردهای آسایش و شرایط اقلیمی

1-1: استانداردهای آسایش

1-2: شرایط اقلیمی شهری ایران

فصل2: روابط ، جداول و اطلاعات پایه ای تاسیسات

2-1: روابط و جداول کاربردی تاسیسات

2-2: ضرایب انتقال حرارت

فصل3: تاسیسات بهداشتی و آبرسانی

3-1: آبرسانی ساختمان

3-2: اندازه گذاری لوله ها

3-3: مشخصات لوله ها و اتصالات

3-4: تاسیسات بهداشتی

فصل4: تهویه و کانال کشی

4-1: استانداردهای تهویه

4-2: کانال کشی

فصل5: تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

5-1: انتخاب صحیح سیستم های hvac

5-2: انتخاب سیستمها و تجهیزات تهویه مطبوع

5-3: معیارهای انتخاب تهویه مطبوع

5-4: موتورخانه

5-4-1: محاسبه آبگرم مصرفی ساختمان

5-4-2: محاسبه دودکش

5-4-3: محاسبه مشعل

5-4-4:محاسبه منبع سوخت

5-4-5:محاسبه منبع انبساط

5-4-6: طراحی شبکه لوله کشی

5-4-7: محاسبه پمپ مدار بسته برج خنک کننده – کندانسور آبی

5-4-8: آبرسانی ساختمان های مرتفع

5-4-9: آرایش موتورخانه

5-5: سرمایش

5-5-1: طرح و محاسبه اجزای سیکل تبرید تراکمی

5-5-2: طراحی لوله کشی دستگاههای برودتی

5-5-3: جداول کاربردی در محاسبات بار سرمایش ساختمان

فصل6: سیستم های آتش نشانی

6-1: سیستم های اطفاء حریق

6-2: محاسبه سیستم آتش نشانی

فصل7: گاز رسانی

فصل8: استانداردهای نقشه کشی

فصل9: مبدل های حرارتی( شکل ها و جداول کاربردی )

فصل 10: نرم افزارهای تهویه مطبوع

10-1: طراحی کویل های حرارتی و برودتی با نرم افزار Coildesign

10-2: طرح و محاسبه تجهیزات Hvac با نرم افزارCoolpack