کتاب سال تاسیسات ۹۱-۹۰

کتاب سال 90
کتاب سال 90
کتاب سال 90
کتاب سال 90

فصل۱: استانداردهای آسایش و شرایط اقلیمی

۱-۱: استانداردهای آسایش

۱-۲: شرایط اقلیمی شهری ایران

فصل۲: روابط ، جداول و اطلاعات پایه ای تاسیسات

۲-۱: روابط و جداول کاربردی تاسیسات

۲-۲: ضرایب انتقال حرارت

فصل۳: تاسیسات بهداشتی و آبرسانی

۳-۱: آبرسانی ساختمان

۳-۲: اندازه گذاری لوله ها

۳-۳: مشخصات لوله ها و اتصالات

۳-۴: تاسیسات بهداشتی

فصل۴: تهویه و کانال کشی

۴-۱: استانداردهای تهویه

۴-۲: کانال کشی

فصل۵: تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

۵-۱: انتخاب صحیح سیستم های hvac

۵-۲: انتخاب سیستمها و تجهیزات تهویه مطبوع

۵-۳: معیارهای انتخاب تهویه مطبوع

۵-۴: موتورخانه

۵-۴-۱: محاسبه آبگرم مصرفی ساختمان

۵-۴-۲: محاسبه دودکش

۵-۴-۳: محاسبه مشعل

۵-۴-۴:محاسبه منبع سوخت

۵-۴-۵:محاسبه منبع انبساط

۵-۴-۶: طراحی شبکه لوله کشی

۵-۴-۷: محاسبه پمپ مدار بسته برج خنک کننده – کندانسور آبی

۵-۴-۸: آبرسانی ساختمان های مرتفع

۵-۴-۹: آرایش موتورخانه

۵-۵: سرمایش

۵-۵-۱: طرح و محاسبه اجزای سیکل تبرید تراکمی

۵-۵-۲: طراحی لوله کشی دستگاههای برودتی

۵-۵-۳: جداول کاربردی در محاسبات بار سرمایش ساختمان

فصل۶: سیستم های آتش نشانی

۶-۱: سیستم های اطفاء حریق

۶-۲: محاسبه سیستم آتش نشانی

فصل۷: گاز رسانی

فصل۸: استانداردهای نقشه کشی

فصل۹: مبدل های حرارتی( شکل ها و جداول کاربردی )

فصل ۱۰: نرم افزارهای تهویه مطبوع

۱۰-۱: طراحی کویل های حرارتی و برودتی با نرم افزار Coildesign

۱۰-۲: طرح و محاسبه تجهیزات Hvac با نرم افزارCoolpack