کتاب سال تاسیسات ۹۰-۸۹

کتاب سال 90-89

فصل۱: استانداردهای آسایش

فصل۲: ضرایب انتقال حرارت

فصل۳: سرمایش

فصل۴: گرمایش

فصل۵: انتخاب سیستمها و تجهیزات تهویه مطبوع

فصل۶: کانال کشی

فصل۷: مشخصات لوله ها و اتصالات

فصل۸: اندازه گذاری لوله ها

فصل۹: آبرسانی ساختمان

فصل ۱۰: تاسیسات بهداشتی

فصل ۱۱: اطفاء حریق

فصل ۱۲: گاز رسانی

فصل ۱۳: استانداردهای تهویه

فصل ۱۴: استانداردهای نقشه کشی

فصل ۱۵: شرایط اقلیمی

فصل ۱۶: جداول کاربردی

فصل ۱۷: مشخصات فنی شرکت ها