کتاب سال تاسیسات 90-89

کتاب سال 90-89

فصل1: استانداردهای آسایش

فصل2: ضرایب انتقال حرارت

فصل3: سرمایش

فصل4: گرمایش

فصل5: انتخاب سیستمها و تجهیزات تهویه مطبوع

فصل6: کانال کشی

فصل7: مشخصات لوله ها و اتصالات

فصل8: اندازه گذاری لوله ها

فصل9: آبرسانی ساختمان

فصل 10: تاسیسات بهداشتی

فصل 11: اطفاء حریق

فصل 12: گاز رسانی

فصل 13: استانداردهای تهویه

فصل 14: استانداردهای نقشه کشی

فصل 15: شرایط اقلیمی

فصل 16: جداول کاربردی

فصل 17: مشخصات فنی شرکت ها