کتاب سال تاسیسات ۸۹-۸۸

کتاب سال 89-88

فصل اول: Engineering Cookbook

فصل دوم: استانداردهای آسایش

فصل سوم: ضرایب انتقال حرارت

فصل چهارم: سرمایش

فصل پنجم: گرمایش

فصل ششم: انتخاب سیستم ها و تجهیزات تهویه مطبوع

فصل هفتم: کانال کشی

فصل هشتم: مشخصات لوله ها و اتصالات

فصل نهم: اندازه گذاری لوله ها

فصل دهم: آبرسانی ساختمان

فصل یازدهم: تاسیسات بهداشتی

فصل دوازدهم: اطفای حریق

فصل سیزدهم: گاز رسانی

فصل چهاردهم: استانداردهای تهویه

فصل پانزدهم: استانداردهای نقشه کشی

فصل شانزدهم: شرایط اقلیمی

فصل هفدهم: جداول کاربردی

فصل هجدهم: معیارهای طراحی سیستم های تاسیسات تهویه مطبوع