کتاب سال تاسیسات ۹۶-۹۵

سال 96-95

فصل اول: اطلاعات عمومی

فصل دوم: اطلاعات طراحی

فصل سوم: اطلاعات طراحی سیستم کانال و توزیع هوای ساختمان

فصل چهارم: اطلاعات طراحی سیستم لوله کشی ساختمان

فصل پنجم: طراحی سیستم های تهویه مطبوع

فصل ششم: سیستم های تبرید و مبردها

فصل هفتم: اطلاعات و داده های برقی تاسیسات ساختمان

فصل هشتم: جداول محاسبه ضریب هدایت حرارتی

فصل نهم: داده های سایکرومتریکی

فصل دهم: اطلاعات و جداول مربوط به استانداردهای صدا و ارتعاشات سیستم های تهویه مطبوع

فصل یازدهم : بانک اطلاعات صنعت تاسیسات