کتاب سال تاسیسات ۹۵-۹۴

سال 95-94

فصل اول

مباحث ویژه در سرمایش و سردسازی( تبرید ):

۱-۱: سامانه های تبرید هالوکربن ( کربن و گازخنثی )

۱-۲: کنترل رطوبت و آلاینده های دیگر سامانه های تبرید

۱-۳: آبزداییسامانه ها و تجهیزات ، شارژمبرد و اجرای آزمایش

۱-۴: کولرها و فنکوئل ها ( کولرهای هوایی گردش اجبار)

۱-۵: فریزرها و یخچال های خانگی

فصل دوم

تاسیسات بهداشتی و آبرسانی

۲-۱: آبرسانی ساختمان

۲-۲: اندازه گذاری لوله ها

۲-۳: مشخصات لوله ها و اتصالات

فصل سوم

تهویه و کانال کشی

۳-۱: استانداردهای تهویه

۳-۲: کانال کشی

فصل چهارم

موتورخانه

۴-۱: محاسبه آبگرم مصرفی ساختمان

۴-۲: محاسبه دودکش

۴-۳: محاسبه مشعل

۴-۴: محاسبه منبع سوخت

۴-۵: محاسبه منبع انبساط

۴-۶: طراحی شبکه لوله کشی

۴-۷: محاسبه پمپ مدار بسته برج خنک کننده کندانسور

۴-۸: آرایش موتورخانه

فصل پنجم

سیستم های آتش نشانی

۵-۱: سیستم های اطفاء حریق

۵-۲: محاسبه سیستم آتشنشانی