کتاب سال تاسیسات 95-94

سال 95-94

فصل اول

مباحث ویژه در سرمایش و سردسازی( تبرید ):

1-1: سامانه های تبرید هالوکربن ( کربن و گازخنثی )

1-2: کنترل رطوبت و آلاینده های دیگر سامانه های تبرید

1-3: آبزداییسامانه ها و تجهیزات ، شارژمبرد و اجرای آزمایش

1-4: کولرها و فنکوئل ها ( کولرهای هوایی گردش اجبار)

1-5: فریزرها و یخچال های خانگی

فصل دوم

تاسیسات بهداشتی و آبرسانی

2-1: آبرسانی ساختمان

2-2: اندازه گذاری لوله ها

2-3: مشخصات لوله ها و اتصالات

فصل سوم

تهویه و کانال کشی

3-1: استانداردهای تهویه

3-2: کانال کشی

فصل چهارم

موتورخانه

4-1: محاسبه آبگرم مصرفی ساختمان

4-2: محاسبه دودکش

4-3: محاسبه مشعل

4-4: محاسبه منبع سوخت

4-5: محاسبه منبع انبساط

4-6: طراحی شبکه لوله کشی

4-7: محاسبه پمپ مدار بسته برج خنک کننده کندانسور

4-8: آرایش موتورخانه

فصل پنجم

سیستم های آتش نشانی

5-1: سیستم های اطفاء حریق

5-2: محاسبه سیستم آتشنشانی