محاسبات سرانگشتی تاسیسات مکانیکی ساختمان+ نرم افزار

محاسبات سرانگشتی تاسیسات مکانیکی ساختمان+ نرم افزار

مولف: مهندس وحید وکیل‌الرعایا

انتشارات صانعی

تعداد صفحات: ۲۰۰

محاسبات سرانگشتی تاسیسات مکانیکی ساختمان، روش‌ها و جداول متنوعی را جهت تخمین سرانگشتی بارهای سرمایشی، گرمایشی، لوله کشی، محاسبه وانتخاب انواع سیستم‌های تهویه مطبوع وحرارت مرکزی وتجهیزات آنها ارایه می‌کند. دراین مجموعه قوانین ومعیارهای طراحی ومحاسبه تاسیسات مکانیکی ساختمان که محاسبات طراح باید بر آنها منطبق باشداز معتبرترین استانداردهای دنیا نظیر بیان شده‌اند.این برآوردهای اولیه می‌توانند هم محاسبات نهایی رااز نظر صحت بررسی کنندوهم این‌که به‌عنوان تخمین‌های اولیه درانتخاب ومحاسبه تجهیزات تاسیسات مکانیکی ساختمان استفاده شوند.