مطالعه کاربرد ایستگاه پمپ جریان آب برای پایش مصرف انرژی ساختمان و بهینه‌سازی کنترل

این مقاله دیدگاهی نو از پایش انرژی ساختمان و روش کنترل سرعت پمپ را ارائه می‌کند. روشی که به‌طور آزمایشگاهی در سامانه‌های HVAC واقعی اثبات شده است.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.