محاسبه و انتخاب سریع رادیاتور

محاسبه بار حرارتی ساختمان نیز مشابه بار برودتی تقریباً همیشه توسط برنامه های کامپیوتری انجام می شود. در این زمینه برنامه های بسیار سودمندی نظیر Carrier، CHVAC، RHVAC، CARMEL و … در دسترس می‌باشند. بیشتر این برنامه ها از داده‌ها، الگوریتم‌ها و روش‌هایی که توسط ASHRAE توصیه شده‌اند استفاده می‌کنند ولی استفاده از این روش‌ها‌ی دقیق مستلزم دخیل نمودن تمامی پارامترهای مؤثر در بار ساختمان بوده و لذا غالباً بسیار پر زحمت و وقت گیر است‌. در نتیجه اغلب مهندسان و طراحان به دنبال استفاده از راه هایی برای تخمین سریع تر بار ساختمان هستند که در عین حال به اندازه کافی دقیق باشند‌. بدین منظور دراین فصل سه روش برای تخمین سریع بار حرارتی ساختمان که در طراحی مقدماتی در نظر گرفته می‌شوند و براساس تجربیات مؤلف کاملاً قابل اعتمادند ارایه‌ شده‌اند ضرایب اطمینان مورد نیاز در هر روش در رابطه ارائه شده برای آن لحاظ گردیده و لذا استفاده کننده محترم می‌تواند از نتیجه بدست آمده از روش‌های دوم و سوم مستقیماً در انتخاب دستگاه استفاده نماید.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.