متعادل‌سازی اجزاء سامانه‌های تبرید

در این مقاله که برگرفته ازTC 10.1 – سامانه‌های تبرید مهندسی متعارف (Custom Engineered Refrigeration Systems) می‌باشد، شیوه‌ها و اجزاء به کاررفته در متعادل‌ سازی سامانه‌های اصلی تبرید مورد بررسی قرار می‌گیرند.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.