صوت و صدا در تاسیسات

صدا ســرعت انتشــاری تقریبا برابر بــا ۳۴۰m/s در هوای۱۵درجه ســانتی گراد دارد به ازای هر یک درجه سانتی گراد افزایش دمای هوا ۰/۶m/sبه این سرعت اضافه می شود. سرعت نشر صدا در محیط های مختلف متفاوت است. سرعت صوت در جامدات بیش از مایعات و در مایعات بیش از گازها است و این امر وابسته به چگالی است. صدا در خلا منتشــر نمی شــود و بســته به ترکیــب آن اثرات ناخوشایند و خوشایندی بر انســان می گذارد. از طرفی انرژی صوتی ….

برای دانلود مقاله کلیک کنید.