سامانه های تـوزیع هـوا

چگونگی توزیع هوا و شرایط حاکم بر آن از ارکان طراحی یک سامانه تهویه کارآمد و مدرن می باشد، زیرا اثر مستقیم بر برآوردن شرایط راحتی انسان برجای می گذارد.از طرفی، با روش های به روز و علمی تهویه می توان عملیات را با حداکثر بازده و با کمترین میزان انرژی به انجام رسانید.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.