بهبود آسایش حرارتی در فضاهای باز مجتمع های مسکونی

با توجه به توسعه شهرنشینی و تراکم فضا در محیطهای شهری، امروزه فضاهای باز نقش مهمی در زندگی روزمره انسان ایفا میکنند. آسایش حرارتی یکی از تأثیرگذارترین عوامل در مناسب سازی فضاهای باز است. یکی از مهمترین اصول در طراحی معماری توجه به آسایش حرارتی جهت بهبود کیفیت فضا میباشد. مطالعه حاضر با هدف بهبود شرایط آسایش حرارتی در فضاهای باز مجتمعهای مسکونی، انجام گرفته است.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.