انرژی، جامعه و اخلاق

روند کنونی اتمام منابع و نابودی زیست محیطی به کمبود و فقدان قواعد اخلاقی جامعه برمیگردد و در شرایط کنونی، توجه مناسبی به ابزارهای قابل دسترسی نظیر اگزرژی، بومشناسی و دموکراسی نمیشود و این موضوع ما را از واقعیت و از امکانات موجود در جلوگیری از یک فاجعه ناگهانی دور میسازد. و به علاوه، غالبا اقتصاد و سیاست بر پایه افسانه ها و عقاید کذب بنا نهاده میشوند. خطرناکترین تهدید نوع بشر در واقع بیماریهای جدید و ناشناخته ای هستند که به دلیل آلودگی محیطزیست به وجود آمده و تکثیر میگردند و همچنین آگاهی از این خطرات توسط فشارهای مختلف سرکوب میگردند. نتیجه نهایی آنکه توجه بسیار زیادی به بدنه و جسم اجتماع، یعنی متابولیسم (ساختار زیستی) معطوف شده است و در نتیجه باید دغدغه و توجه بیشتری را به سمت روح اجتماع، و به ویژه اخلاق و عشق معطوف سازیم.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.