اصول طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع بیمارستان

در این مقاله به اصول و روش‌های طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع آن هم از نوع اتاق تمیز اشاره خواهد شد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید.